STOP DETENCJI DZIECI

Szanowni Państwo,

dziękujemy serdecznie za Państwa dotychczasowe poparcie dla akcji STOP DETENCJI DZIECI.

Petycja (wraz z analizą prawną, raportem o warunkach w SOC, filmem i opisem akcji) jest już dostępna tutaj 

Bezpośredni link do petycji

Zachęcamy do rozpowszechniania za pomocą Państwa mediów społecznościowych i zachęcania ludzi do składania podpisów.

Całodobowa infolinia onkologiczna

info onkolog

Dzwoniąc pod bezpłatny numer  800 08 01 64 możesz uzyskać informacje o możliwościach wykonania szybkiej diagnostyki onkologicznej, gdzie zrobić mammografię, dowiedzieć się jakie są skutki uboczne chemioterapii? Infolinia Onkologiczna to realna pomoc dla pacjentów z podejrzeniem lub już rozpoznanym nowotworem. Działa od 1 lutego 2012 roku na terenie Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku (WCO) pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego i współpracy Centrum Interwencji Kryzysowej (CIK). Infolinia jest dostępna bezpłatnie dla osób z całego województwa pomorskiego. Z jej porad od stycznia do sierpnia skorzystało ponad 500 osób.

Infolinia jest formą skutecznej pomocy pacjentom, którzy zostali doświadczeni przez los poważnym schorzeniem, jakim jest choroba nowotworowa, której skutki chorzy odczuwają w wymiarze fizycznym ale też psychicznym. W założeniu infolinia ma u pacjentów potęgować nadzieję, że szybko zastosowana diagnostyka i terapia przyniesie poprawę stanu zdrowia lub wyleczenie. Szybko podjęta interwencja ma wymiar także społeczno- ekonomiczny poprzez zmniejszenie nakładów na zasiłki chorobowe, renty inwalidzkie i pomoc społeczną.

Infolinia onkologiczna to forma przekazu informacji oraz kompetentnego wsparcia dla pacjentów i ich rodzin. Wzmacnia działania prozdrowotne realizowane od lat w województwie pomorskim w ramach założeń strategicznych Programu „Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013” oraz prowadzonych przez samorządy lokalne i podmioty lecznicze programów zdrowotnych.

Zakres porad:

 • informacje o zdrowiu, profilaktyce
 • informacje o możliwościach wykonania badań diagnostycznych (miejsce i czas oczekiwania, wykaz placówek wykonujących badania USG, MRI, TK, mammografii – z zaznaczeniem, które z nich posiadają certyfikowany sprzęt)
 • informacje o leczeniu (formy, objawy uboczne, miejsce i czas oczekiwania, wykaz poradni onkologicznych, przeciwbólowych, medycyny paliatywnej, hospicjów i rehabilitacji)
 • informacje o pomocy psychologicznej i psychoonkologicznej
 • wykaz sklepów medycznych
 • informacje o organizacjach pozarządowych pacjentów i innych formach wsparcia

Numer telefonu infolinii: 800 08 01 64

Źródło: http://www.pomorskie.eu/pl/zdrowie_i_pomoc_spoleczna/aktualnosci/2012/infolinia

Godziny pracy Biura

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniach 10 - 11 listopada 2014 r. Biuro będzie nieczynne
Równocześnie informujemy, że zapisy na porady odbędą się we czwartek 13 listopada 2014 r . w godzinach 8:00-16:00. Zapisy prowadzone będą telefonicznie pod numerem telefonu 58 661 31 51 albo osobiście w siedzibie biura przy ul. Traugutta 2.

Wybory samorządowe 16.10.2014 r. - informacje dotyczące osób niepełnosprawnych

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy;
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 3. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 4. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

Głosować przez pełnomocnika mogą również osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. 
Wniosek należy złożyć najpóźniej do 9. dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 listopada 2014 r.
Wniosek może być złożony pocztą, lub przez dowolną osobę w urzędzie gminy. Wniosek musi być podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku.

Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy spełniający kryteria jak osoby ubiegające się o głosowanie przez pełnomocnika, z tym, że nie jest konieczne spełnienie kryterium wiekowego.
Zamiar głosowania należy zgłosić wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) gminy najpóźniej do 21 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 27 października 2014 r. (poniedziałek). 
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej (patrz: wzór pomocniczy). Zgłoszenie musi zawierać:

 • nazwisko,
 • imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie,
 • oznaczeniu wyborów,
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • żądanie załączenia nakładki w alfabecie Braille'a, o ile wyborca ich sobie zażyczy,
 • adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym 

Na prośbę wyborcy niepełnosprawnego może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. 

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a 

Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym.

Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu OKW w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Wyborca może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania. 
Jednakże w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego dopisanie wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania dopuszczalne jest wyłącznie na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla miejsca stałego zamieszkania. 
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wnioskodawcą jest wyborca niepełnosprawny, a na obszarze okręgu wyborczego właściwego jego stałego zamieszkania nie ma siedziby obwodowej komisji wyborczej przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w dniu 12 listopada 2014 r.

źródło : LINK